Preventief gedragsbeleid

Veilig sporten

Zwemvereniging De Flippers vindt het belangrijk dat haar leden in een veilig klimaat kunnen sporten. Helaas komt het voor dat mensen in de sport misbruik maken van hun positie. Wij spannen ons zo goed mogelijk in dit binnen onze vereniging te voorkomen.

Zwemmen is een sport waarbij zwemsporters kwetsbaar kunnen zijn. De trainers en begeleiders ondersteunen de zwemsporters en dragen zorg voor een veilig zwemklimaat. Het bestuur van de Zwemvereniging De Flippers spant zich zo optimaal mogelijk in om op haar beurt ervoor zorg te dragen dat de trainers en begeleiders hun taak ook in deze goed kunnen uitvoeren. Er is een actief (bij) scholingsbeleid.

Nieuwe trainers en begeleiders starten pas met hun taak nadat ze met minimaal twee bestuursleden een gesprek hebben gehad, waarin hun geschiktheid voor de rol wordt beoordeeld. Indien van toepassing checkt het bestuur de referenties van de nieuwe trainer/begeleider. Iedere trainer/begeleider wordt lid van de KNZB. De KNZB vindt het belangrijk dat haar leden in een veilig klimaat kunnen sporten. Helaas komt het voor dat mensen in de sport misbruik maken van hun positie. Jaarlijks komen er meerdere gevallen van (seksuele) intimidatie in de sport aan het licht.

Eén van de maatregelen, die wij ter preventie hebben genomen, is het invoeren van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Het invoeren van een VOG binnen de sport geeft meer zekerheid over het verleden van personen en vermindert de kans dat iemand, die eerder in de fout is gegaan met kinderen, een daaraan gerelateerde functie binnen de sport kan uitoefenen. Iedere trainer/begeleider dient een VOG te overleggen, voordat zij starten met de activiteiten. Alle trainers en begeleiders dienen zich te houden aan onze gedragsregels.

Iedereen binnen Zwemvereniging De Flippers is verplicht klachten over of signalen van ongewenst gedrag te melden bij de vertrouwenspersoon, zijnde Lieske Smeekens (06-49722195). Alle meldingen worden zorgvuldig behandeld. De vertrouwenscontactpersoon is het eerste aanspreekpunt binnen de vereniging voor iedereen die te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag of daar een vraag over heeft en hier met iemand over wil praten. De vertrouwenspersoon is er voor iedereen binnen de organisatie; sporters, ouders, trainers, toeschouwer, bestuurders etc.

Gedragsregels begeleiders:

 • De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
 • De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 • De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 • De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 • De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 • De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 • De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.